Logo

Martin om utmaningar i en digitaliserad och systemintegrerad värld

Det moderna samhället är beroende av elektricitet, internet, telekommunikation och vattenförsörjning. Dessa funktioner är samhällsviktiga och om någon av dem skulle slås ut finns det risk för allvarliga konsekvenser. - Martin Rawet, IT-strateg, STF Ingenjörsutbildning

Martin om utmaningar i digitaliserad och systemintegrerad värld

 

Under senare år har ett flertal incidenter inträffat i såväl Sverige som i flera länder i Europa. Incidenterna har i huvudsak drabbat enskilda civila. Vad hade hänt om målet istället varit att slå ut samhällsviktiga funktioner?

Flygtrafiken ska inte stanna när en teleoperatör sköter sitt "planerade underhåll". Vi står i inledningen av det uppkopplade och nätverkande samhället och därför är det akut att skapa förutsättningar för en mer robust hantering av infrastrukturen. Vi har tyvärr behövt vänja oss vid olika kvalitetsbrister när det gäller alla former av infrastruktur, brister som för några år sedan skulle vara otänkbara att acceptera. Myndigheter och verksamheter kan både förlora sin förmåga att fullfölja sina uppdrag och tillgången till sin egen funktion.

Vi investerar idag för kommande generationer och vi måste ha viljan att utveckla och underhålla infrastrukturen. Stormen Gudrun fick oss att inse skörheten i en linjebaserad distribution ovan mark och ett stort arbete har gjorts för att gräva ner denna. Infrastrukturen kan ibland användas upp till 30 år, miljöaspekten är uppenbar. Resursslöseri beroende på bristande kvalitet och kortsiktighet, kan ses som ett samhällsekonomiskt misslyckande.

 

Elnätet i förändring

Tillgång till reservdelar och reservsystem diskuteras sällan, men måste ses ur ett nationellt perspektiv. Klarar vi oss utan egna lokalt producerade turbiner eller krafttransformatorer? Dessa frågor är vitala vid till exempel en naturkatastrof, kritisk situation, ett sabotage, vid terror eller ofred.

Elnätet håller på att förändras. Vi går från ett system baserat på centraliserad elproduktion till ett system av kunderna kompletterat med småskalig energiproduktion. En del av elproduktionen kommer att ske i form av bland annat vindkraftverk och solceller. Samtidigt är flera kärnkraftsreaktorer på väg att avvecklas. Utöver detta kommer elbilar att ta en allt större andel av förbrukning eller lagring, i takt med att batterierna blir både billigare och bättre.

När IT kombineras med el så blir detta ytterligare en dimension att hantera. Det kan inte vara acceptabelt att hindra en distributionsomställning och att hindra att fler ser värdet i att själva producera. Vare sig de är stor eller mindre konsument av energi bör det ges möjlighet att komplettera med egna lösningar!

Som utbildare ser vi att det finns stora personella underskott. Företagens utmaningar är att de inte hittar personal med nya kompetenser. Bara inom elområdet sägs det i dagsläget saknas 150-200 projektledare. Hur många specialister med nya kompetenser saknas? Finns det någon kartläggning? Hur resursstärker en aktör för att ha tillräckligt med kompetent personal för driften, exempelvis vid utvecklad outsourcing?

 

Kritisk tillgång

Har elnäts- och energiföretagen den kompetens som behövs redan idag och imorgon?
Under senare tid har vi sett flera bortfall som nu senast t.ex. på Gotland som var utan strömförsörjning. Elförsörjning och nätunderhållet är bristfälligt i centrala delar av Stockholm med återkommande bortfall vintertid.  I Örby där jag bor ca 10 minuter från city var vi utan ström i 7 timmar i förra vintern under årets kallaste dagar. 5000 abonnenter utan el. Det ska inte behöva vara så här någonstans i Sverige.  Orsaker som ibland inte kan förklaras men som gör delar av landet svart och blir utmaningar för det civila samhället. I ett land som stora delar av året har kallt klimat och en utvecklad industri, är tillgången till våra olika energisystem kritisk.

När det dessutom finns ett beroende av fungerande it- och kommunikationsinfrastruktur som i fallet med energissystemen blir detta en komplex utmaning. Vilka minimikompetenser och teknisk kompetens krävs hos de olika aktörerna för att samhällsfunktioner ska säkras? I dag nedprioriteras upprätthållandet av egen teknisk kompetens. Tack och lov inte hos alla aktörer. Men det finns en övertro till att ”marknaden” löser sina egna problem vilket leder till de kvalitetsbrister som vi ser i dag.

 

Rätt kompetens

Vi på STF Ingenjörsutbildning vill verka med branschen för att resurs- och kompetensstärka och vi är villiga att delta i olika typer av program för att säkerställa att energi- och produktionsaktörer får rätt kompetenser till sin verksamhet. Vi står i inledningen av det uppkopplade och nätverkande samhället. Därför engagerar vi oss på STF Ingenjörsutbildning för att sprida kompetenser och väcka dessa frågor.

Martin Rawet
IT-strateg
STF Ingenjörsutbildning AB

Till toppen