Logo

Chef- och ledarprogrammet

8 kursdagar

För att kunna leda framgångsrikt på olika nivåer i organisationen krävs olika typer av kompetenser och förmågor. Hur du som ledare agerar påverkar i hög grad både medarbetare och affärsresultat.

Oavsett om du redan axlat rollen som ledare eller om du är på väg att göra det, ger den här utbildningen dig ökad förståelse för människors reaktioner, likheter och olikheter. Genom att utveckla din förmåga att kommunicera kommer du att stärka ditt ledarskap och få större möjlighet att nå framgångsrika resultat för din organisation.

Chef- och ledarprogrammet är en diplomutbildning på totalt åtta dagar. Utbildningen består av tre block, Leda dig själv och andra, Leda affären och Leda förändring. Varje del kan också läsas som fristående kurs.

Innehåll i kurs

 • Leda dig själv och andra (2+2 dagar)
  För att lyckas som ledare krävs god självinsikt och en förmåga att föra ut visioner, mål och värderingar i organisationen. Här kommer du därför bland annat att lära känna dig själv lite bättre, så att du kan utveckla din personliga ledarstil. Du kommer att få verktyg för att skapa effektiva team och lära dig metoder för coaching och feedback och hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika situationer.
 • Leda affären (2 dagar)
  Som ledare med affärsansvar behöver du förstå hur du kan utveckla din affär, antingen genom att öka volymen eller genom att höja lönsamheten. På den här kursen lär du dig att utifrån en skarp analys av nuläget hitta de faktorer som kan realisera potentialen i din verksamhet. Du får effektiva verktyg för att skapa strategier och sätta mål och lär dig metoder för hur du motiverar och engagerar dina medarbetare.
 • Leda förändring (2 dagar)
  Förändringsarbete är en del av vardagen för dig som är ledare. Den här kursen ger dig en ökad förmåga och förståelse för hur du genom tydligt ledarskap påverkar de faser som organisationen och individen genomgår.

  Du får verktyg och metoder för att leda en organisation i förändring och lär dig hantera motstånd i förändringsarbetet. Du får förståelse för vilka faktorer som påverkar och hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring.

  Kursen fokuserar på att tydliggöra din ledarroll i förändringsarbetet, hur du finslipar din affärsförmåga och hur du blir bättre på att leda och implementera förändringar.

 

Tillval till Chef- och ledarprogrammet

Affärsmentorskap
Affärsmentorskap är ett arbetssätt för att möta professionella utmaningar snabbare och mer effektivt. Du utvecklar ditt ledarskap, lär dig komma förbi hinder och når snabbare tuffa och utmanande affärsmål. Fokus i mentorssamarbetet är att jobba med de utmaningar som utbildningen tydliggjort, och få ett professionellt stöd för att gå från ord till handling med dessa.

Coaching
Vi varvar coaching med korta teoriavsnitt kopplade till aktuella frågor i vardagen.

Att skriva ett Business Case
Ett väl underbyggt och genomarbetat business case stärker dina kort i beslutssituationer som har kopplingar till strategi, ekonomi och verksamhetsutveckling. Med den här kursen blir du bättre på att ta fram ett strukturerat beslutsunderlag för ledningsgruppen, så att ni kan fatta rätt strategiska beslut. Ett rätt utformat business case ger dig underlagen till både varför och hur ett projekt, en investering eller annan förändring bör genomföras. Du lär dig vilken struktur som hjälper dig att presentera dina case på bästa sätt.

Kursens mål

 • Att du lär dig att vara tydlig och hur du skapar bättre kommunikation mellan ledare och medarbetare
 • Att du får de verktyg du behöver för att leda och utveckla verksamheten
 • Att du kan anpassa ditt ledarskap och hur du kommunicerar efter situation, grupp och individ
 • Att du förstår vad som krävs för att leda verksamheter och människor – det goda ledarskapet
 • Att du förstår vilka faktorer som påverkar ditt ledarskap och hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Rickard Uske
Rickard Uske Biträdande Platschef, Erlandsson Bygg AB

Oerhört roligt att kursdeltagarna var från flera sektorer inom samhällsbyggnadssektorn och att man ändå märkte att det var exakt samma problematikområden och ledarskapsfrågor som var aktuella för samtliga kursdeltagare.

Maria Perzon Burman
Maria Perzon Burman Vice VD och Controller, Cranex

Det var mycket lärorikt att få insikt i hur samma budskap kan tas emot på olika sätt och jag har fått användbara kunskaper och handfasta tips för att tydliggöra min kommunikation. Jag har haft stor nytta av olika tekniker för att kommunicera och motivera beroende på mottagare. Jag känner mig tryggare i min ledarroll och ser fram emot resterande delar av utbildningen.

Föreläsare

Christina Kumlin
Christina Kumlin Konsulthuset

Christina har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1999. Hon har en bakgrund som kemiingenjör och har arbetat i många år som försäljnings- och affärschef. Christina drivs av att utveckla och inspirera människor och tror att effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt att se deras individuella förmågor och potential.

Günther Hiltmann
Günther Hiltmann Konsult

Günther är konsult, facilitator och utbildare med konsulterfarenhet från både privat och offentlig sektor. Günther arbetar också som affärsmentor, med affärsstrategiska frågor och analyser.

1. Leda dig själv och andra

Innehåll Del 1

 • Inledning och presentation
 • Ledarrollen – vara chef eller ledare
 • Min ledarvision
 • Att leda andra handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar
 • Självkännedom – DISC- och drivkraftanalys
 • Introduktion till Situationsanpassat ledarskap
 • Egen ledarstilsanalys
 • Leda utveckling hos medarbetare
 • Egen handlingsplan
 • Kursen fokuserar på praktisk träning, egna ledardilemman, case och rollspel

Innehåll Del 2

 • Situationsanpassat ledarskap – fördjupning
 • Hantera regression hos medarbetare
 • Coachingmetodik och samtalsstruktur, GROW
 • Aktivt lyssnande och frågemetodik
 • Feedback – hur man ger beröm och korrigerande återkoppling
 • JAG-budskap och samtalsstruktur
 • Reflekterande team
 • Egen handlingsplan
 • Kursen fokuserar på praktisk träning, egna ledardilemman och rollspel

2. Leda affären

Innehåll

 • Strategi
 • Sätta mål
 • Organisation
 • Modeller för styrning
 • Affärsutveckling/strategiska gap
 • Kultur som stödjer affären
 • Skapa förutsättningar för medarbetarnas motivation och engagemang

3. Leda förändring

Innehåll

 • Konkreta verktyg och metoder som ökar din förmåga att leda och styra en verksamhet och en organisation i förändring
 • Träna förändringsledarskap genom spel – Wallbreakers
 • Hantera olika typer av förändringsmotstånd
 • De olika typerna av ledarskapsfokus som krävs utifrån var du befinner dig i förändringsprocessen
 • Personlighet och förändringsvilja – hur du kommunicerar framgångsrikt
  Skapa engagemang och tillit i förändringsarbetet
 • Reflektion och summering
 • Egen handlingsplan

In English

The Management and Leadership Programme

The programme is given in Swedish but here you will find the content in English.

In order to be a successful leader across various levels within the organisation, different types of skills and abilities are required. The way in which you act as a leader greatly impacts both the employees and the business results.

Regardless of whether you have already shouldered the role of manager, or whether you are about to take on the role, this training will provide you with an increased understanding of human reactions, similarities and differences. By developing your ability to communicate, you will strengthen your leadership and gain a greater opportunity to create success for your organisation.

The Management and Leadership Programme is a diploma course that runs for a total of eight days, and consists of the three modules.

Each module can also be studied separately.

Module 1 - Manage Yourself and Others (2+2 days)

In order to succeed as a leader, good self-awareness and the
ability to effectuate visions, goals and values in the organisation
are required. During this course, you will get to know yourself
a little better, so you can develop your own personal leadership
style. You will gain the tools needed to create effective teams,
as well as learn methods for coaching and feedback, and
how to adapt your leadership according to various situations.

CONTENT
Part 1: Manage Yourself and Others (2 days)
• Introduction and presentation
• The leadership role – be a manager or leader
• My leadership vision
• Leading others entails bringing about goals, visions and values
• Self-awareness – DISC and momentum analysis
• Introduction to Situational Leadership
• Your own leadership style analysis
• Leading development among employees
• Your own action plan
The course focuses on practical training, your own leadership
dilemmas, case and role playing.

Part 2: Manage Yourself and Others (2 days)
• Situational Leadership – in depth
• Manage regression among employees
• Coaching methodology and conversation structure, GROW
• Active listening and questioning methodology
• Feedback – how to give praise and corrective feedback
• I-messages and conversation structures
• Reflective team
• Your own action plan
The course focuses on practical training, your own leadership dilemma and role playing.

The aim of the course
• Learning the tools for clear communication
• Understanding people’s similarities and differences, and how to adapt your communication accordingly
• Increasing your self-awareness and teaching you to feel secure in your leadership role
• Understanding how you influence and lead your team in an effective and successful way, bringing out tacit knowledge, and helping people to grow
• Helping you to be aware and to increase your knowledge of the various types of leadership required, depending on the experience and commitment among employees

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

Module 2 - Manage the Business (2 days)

As a leader with business responsibility, you need to understand how to develop your business, either by increasing the volume or profitability. During this course, you will learn to identify the factors that allow you to realise the potential in your business based on a sharp analysis of the current situation. You will gain effective tools to create strategies and set goals, and learn methods to motivate and engage your employees.

CONTENT
• Strategy
• Setting goals
• Organisation
• Management models
• Business development/strategic gaps
• Culture that supports the business
• Create conditions for employees’ motivation and commitment

The aim of the course
• Understanding the concepts, models and theories required to lead and develop your business
• Understanding what drives your business and the importance of leading both business and people
• Finding the success factors that realise the potential of your business based on a sharp analysis of the current situation

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

Module 3 - Manage Change (2 days)

Change management is part of the everyday life of a leader. This course will increase your ability and understanding of how to use sound leadership to impact the phases that the organisation and individual go through. You will gain tools and methods for leading an organisation through change, and learn to manage resistance to change. You will gain an understanding of which factors affect change and the best conditions for implementing a change. The course focuses on clarifying your leadership role within change management, how to hone your business ability, and how to improve the way that you manage and implement changes.

CONTENT
• Concrete tools and methods that increase your ability to lead and manage a business and organisation during change
• Train change management through games – Wall breakers
• Manage different types of resistance to change
• The different types of leadership focus that are required based on where you are in the change process
• Personality and willingness to change – how to communicate successfully
• Create commitment and trust in the change
• Reflection and summary
• Your own action plan

The aim of the course
• Understanding which factors influence change and how you,as a leader, create the best conditions for implementing change
• Understanding people’s reactions and behaviour towards change, and how to manage these
• Gaining the tools and methods required to communicate in a way that increases your employees’ commitment and motivation

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

8 kursdagar 38 500 kr exkl. moms
 • stockholm Kapitel 8
 • Start 13 feb 2020, 09:00
 • Slut 9 jun 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Leda dig själv och andra, del 1 13 - 14 feb 2020
Leda dig själv och andra, del 2 30 - 31 mar 2020
Leda affären 27 - 28 apr 2020
Leda förändring 8 - 9 jun 2020

Vem är kursen för

Utbildningen passar dig som vill utveckla dina ledaregenskaper – vare sig du är ny i en ledande roll eller haft en sådan befattning under en tid och känner att du behöver mer kunskap och inspiration för att komma vidare.

Förkunskaper

Du jobbar i samhällsbyggnadssektorn (bygg, fastighet, el & energi) som chef eller annan roll som ställer krav på dina ledarförmågor. Du har med fördel arbetat några år som chef/ledare eller är på väg in i en sådan roll.

Övrig information

Chef- och ledarprogrammet består av tre block, men kan även läsas som fristående kurser.

Leda dig själv och andra
Leda affären
Leda förändring

Datum

stockholm, 13 feb 2020 - 9 jun 2020

Pris

38 500 kr exkl. moms

Till toppen