Logo

Robust fiber för besiktningsmän - baskurs

3 kursdagar

För dig som vill utföra besiktning enligt svenska föreskrifter inom entreprenader och telekommunikationsbranschens gemensamma anvisningar, Robust fiber.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Fokus i denna kurs ligger på de skall-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa rätt nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Innehåll i kurs

 • Dag 1 - Entreprenadbesiktning
 • Dag 2 - BAS P/U Byggarbetssamordnare
 • Dag 3 - Robust fiber för besiktningsmän
  Begrepp och definitioner
  Robusta nät
  Förläggningsmetoder
  Site och nod
  Dokumentation
  Besiktning
  Erfarenhetsutbyte

Kursens mål

 • Kursdeltagare får förståelse för de föreskrifter som gäller vid entreprenadbesiktning och att efter genomgånget material kunna besiktiga enligt de skall-krav som finns i anvisningarna Robust fiber.
 • Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1 - Entreprepandbesiktning

Under dagen går vi igenom förhållandet mellan beställare och entreprenör och vilka regler som gäller vid besiktning. Vi går igenom varje steg från uppstartsmöte till slutbesiktning och garantibesiktning. Vilka dokument skall tas fram och hur dessa skall utformas. Som grund för kraven i upphandlingen utgår vi från "Robust Fiber" och de föreskrifter som tagits fram i den processen!

Vi skall titta närmare på följande:
• Varför besiktning?
• Olika typer av besiktning
• Entreprenadens kvalitetskrav
• Certifierad besiktningsman
• Genomförande av besiktning
• Utlåtande och garantier
• Övningsuppgift

Dag 2 - BAS P/U Byggarbetssamordnare

För att få arbeta som BAS-P eller BAS-U krävs utbildning/kompetens och erfarenhet. Det är byggherren som gör en bedömning av detta. Under kursen behandlas ansvarsfrågorna för byggherren, BAS och entreprenörer. Vidare får kursdeltagarna kunskap om de föreskrifter från Arbetsmiljöverket som BAS har skyldighet att känna till.

Byggherren ansvarar för att i alla byggprojekt utse byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P för planering och projektering och BAS-U för utförandet. BAS-P ansvarar för att hänsyn tas till arbetsmiljöfrågor i tidiga skeden. BAS-U samordnar och planerar den gemensamma arbetsmiljön under byggskedet. Det innebär att BAS-U ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig.


Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbetsmiljöplan eftersom de oftast innebär risker i arbetet utifrån den lista med arbetsuppgifter som Arbetsmiljöverket har specificerat. Arbetsmiljöplan krävs dessutom alltid, oavsett risker, om de är så omfattande att en förhands-anmälan krävs. Exempel på riskfyllda arbeten:

• Målning eller plåtarbeten
• Dragning av fasta elinstallationer i en byggnad/anläggning
• Fasadarbeten över 2 meter
• Dikning där det finns rasrisker
• Schakter i gata
• Läggning/arbeten med rör/VA, de flesta rivningar.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Lars Björkman
Lars Björkman Eko T Konsult

Managementkonsult med inriktning på IT och telekom. Lars har genom åren fungerat i många olika roller - allt från konsult och projektledare till projektägare och affärsansvarig chef på olika nivåer. Han startade inom området telekommunikationsteknik, men har successivt ändrat fokus från teknik till nytta och affärer.

Jimmy Persson
Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningens service

Jimmy arbetar som Teknisk produktchef på Svenska Stadsnätsföreningens service AB. Utbildad till ingenjör i elektroteknik och datateknik. Jimmy har 30 års erfarenhet av IT-branschen och har specialiserat sig på cybersäkerhet, telekommunikation och standardiseringsarbete. Jimmy har ett 20-tal IT-relaterade certifieringar samt IPMA projektledare.

Sten Hebert
Sten Hebert S Hebert Miljökonsult

Sten är sedan 20 år konsult inom miljö- och arbetsmiljöområdet, med fokus på byggsektorn. Sten har genomfört uppdrag för företag, organisationer, myndigheter och kommuner. Idag är uppdragen främst inriktade på utbildning/kurser, i huvudsak BAS-P/-U. Han har fram till 2017 varit anställd på KTH och utbildat byggingenjörer på KTH inom miljö och arbetsmiljö och har tidigare varit miljöchef på NCC.

Robust fiber

Konceptet Robust fiber

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust Fiber.

Samarbete

Kursen genomförs i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) inom konceptet Robust fiber.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som inte tidigare verkat som besiktningsman av fiberoptiska anläggningar men som vill kunna besikta enligt svenska föreskrifter för entrepenad och anvisningar för Robust fiber. 

Förkunskaper

Yrkesmän och personer som idag arbetar med fiberoptiska anläggningar. Du är t.ex. certifierad fibertekniker, projektledare för fiberanläggning eller nätprojektör.

Till toppen