Smarta elnät

Kursnummer: 1261800

2 nov 2017
1 dag
Bokningsbar
Stockholm
4 900 kr
Praktisk info

Lär dig mer om utvecklingen av smarta el-nät och vad detta innebär tekniskt och utvecklingsmässigt. Förstå den tekniska utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar. Få insikter om småskalig energiproduktion genom exempel från solceller och förstå hur detta påverkar elnätet. Elnätet håller på att förändras. Från ett system med centraliserad elproduktion kommer kunderna att överta allt större del av elproduktionen i form av solceller och annan småskalig energiproduktion, samtidigt som flera kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas. Utöver detta tillkommer elbilarnas intåg som förväntas accelerera med billigare och bättre batterier. Effektflöden kommer att flöda i olika riktningar samtidigt som en fluktuerande elproduktion ska balanseras av energilagring och styrning av lasten. Möjligheterna är enorma men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå? Är smarta elnät smarta eller skapar de ett komplicerat system där robustheten minskar?

Innehåll i kurs

09.00     Registrering och kaffe

09.30     Smarta elnät
             - vad är smarta elnät?
             - teknisk utveckling i elnätet
             - från kund till prosument
             - effektflöden i olika riktningar
             - fiberkommunikation till nätstationer
             - reläskyddsfilosofi för smarta elnät
             - fluktuerande kraftproduktion
             - energilagring
             - styrning av lasten
             - kommer framtidens 400 V nät att påminna om maskade regin- och stamnät?
             - felströmmar och felbortkoppling
             - tekniska problem och obekväma scenarier
             - intelligenta nätstationer
             - är 5-ledare mindre lämpliga som serviceledningar i smarta elnät?
             - spänningshöjningar i 400 V system p g a solceller
             - lindningskopplare i nätstationer - erfarenheter från kontinenten
             - ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät
             - bakmatade felströmmar
             - påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt från kunden?
             - längsdifferentialskydd - standard i framtiden?
             - bristfällig elkvalitet
             - likspänningsnät
             - likriktare intill nätstationer

12.00     Lunch

13.00     Infrastruktur för laddning av elbilar
             - elbilen - dåtid, nutid och framtid
             - teknisk utveckling
             - statistik och trender
             - laddutrustning och gränssnitt
             - laddinfrastrukturens roll i framtidens smarta elnät

15.00     Solceller och växelriktare
             - teknisk utveckling
             - erfarenheter från Tyskland
             - krav vid installation
             - anslutning till elnät

16.00     Temadagen avslutas

               

Observera att vi även erbjuder en temadag om Samhällsviktiga funktioner - sårbarhet och åtgärder den 1 november!

Kurs intressant för

ingenjörer och tekniker på nätbolag, konsultbolag och entreprenörer.

Kursens mål

är att deltagarna ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse om smarta elnät och en inblick i de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Tipsa en vän Fråga om kursen