Logo

REACH, säkerhetsdatablad & CLP

3 kursdagar

Kemikalieförordningarna CLP och REACH införs successivt till och med maj 2017 respektive maj 2018. Det innebär att klassificering och märkning av kemiska produkter kommer att omfattas av nya regler. Samtidigt ökar kraven på tillverkare, importörer och användare av kemikalier. Utöver detta genomgår säkerhetsdatabladen en förändring med nya regler. Det är mycket att hålla reda på men vi hjälper dig att uppdatera din kunskap.

På kursen får du en bred orientering i kemikalielagstiftningen med fokus på EU-förordningarna REACH och CLP. Du får lära dig hur kemikalier påverkar vår hälsa och miljö samt hur olika ämnen och blandningar klassificeras. kursen avslutas med att utforma de väsentligaste delarna av ett säkerhetsdatablad

Innehåll i kurs

Den 1:a juni 2015 började CLP-förordningen att gälla även för blandningar.
Det innebär nya krav på klassificering och märkning av kemiska produkter. Även säkerhetsdatabladen kommer att behöva uppdateras. För befintliga produkter finns en övergångstid fram till 2017 medan de nya reglerna gäller direkt för nya produkter. Denna stora förändring av kemikalielagstiftningen innebär även att ämnesdirektivet och preparatdirektivet upphävs.

Med andra ord är det hög tid att uppdatera sina kunskaper om klassificering och märkning enligt CLP, säkerhetsdatablad och den europeiska kemikalielagstiftningen. Vi går bl.a. igenom:

 • Kemikalielagstiftning
 • Utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med REACH
 • Genomgång av grundläggande begrepp och definitioner inom toxikologi och ekotoxikologi
 • Toxikologi -  hur påverkar kemikalier vår hälsa
 • Klassificering o märkning av hälsofarliga och miljöfarliga ämnen och blandningar
 • Klassificering av fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror enligt CLP förordningen
 • Märkning enligt CLP förordningen
 • Transport av farligt gods
  Säkerhetsdatablad (SDB)
 • Övergripande genomgång av brandfarliga vätskor och aerosoler
 • Tillämpade övningsuppgifter om klassificering, märkning och säkerhetsdatablad
   

Kursens mål

Ge dig en översiktlig bild av den komplexa kemikalielagstiftningen, såsom REACH och CLP. CLP medför nya/ändrade kriterier för klassificering av hälso- miljöfarlighet- samt fysikaliska faror. Du får kunskap om de faropiktogram som ersätter de tidigare farosymbolerna. Kursen ger även en mer ingående vägledning då det gäller klassificering och märkning av kemikalier samt utarbetande av säkerhetsdatablad.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Linnéa Lövgren

Registrering 

Kursintroduktion

Kort introduktion till svensk kemikalielagstiftning

Vad är REACH?

Registreringar och anmälningar till ECHA

REACH
-
Företagens roller och ansvar enligt REACH
- Kandidatförteckningen, SVHC-ämnen
- Tillståndspliktiga ämnen
- Förteckning över ämnen med begränsningar
- Klassificerings- och märkningsdatabasen
- Utökat säkerhetsdatablad, eSDS 

Gemensam genomgång av exponeringsscenario

Dag 2

Jennie Andersson, Pär Svahnberg

Toxikologi – Hur påverkar kemikalier vår hälsa?

CLP – Klassificering och märkning av hälsofarliga ämnen och blandningar

Övningsuppgifter – klassificering och märkning (Hälsofaror)

Ekotoxikologi – Hur påverkar kemikalier vår miljö

CLP – Klassificering och märkning av miljöfarliga ämnen och blandningar

Övning – Klassificering och märkning (Miljöfaror)

Dag 3

Jennie Andersson, Pär Svahnberg

Fysikaliska faror – En översiktlig genomgång

CLP – Fysikaliska faror – Klassificering och märkning av fysikaliska faror med fokus på aerosoler och brandfarlig vätska

Övning – Klassificering och märkning (Fysikaliska faror)

ADR – Transport av farligt gods på väg  

Säkerhetsdatablad – Vad ska de innehålla? Vilka produkter omfattas? Vad är viktigt att tänka på?

Övning – Utformning av ett säkerhets- datablad (utvalda avsnitt)

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jennie Andersson
Jennie Andersson Toxintelligence

Toxikolog med särskild inriktning på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemikalier. Jennie har stor erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar samt expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher.

Linnéa Lövgren Pöyry Sweden

Konsult med lång erfarenhet av REACH och miljö- och kemikaliefrågor inom skogsindustrin. Linnéa har goda kunskaper om bl.a. ekotoxikologi, toxikologi, mikrobiologi, riskkaraktärisering, riskbedömningar och säkerhetsdatablad.

Pär Svahnberg
Pär Svahnberg Toxintelligence

Föredragshållare och doktor i kemi med lång konsulterfarenhet av kemikalierelaterade frågeställningar. Pär är även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och expert på kemikalielagstiftningen.

Program

Dag 1

 • Kort introduktion till svensk kemikalielagstiftning
 • Vad är REACH? 
 • Registreringar och anmälningar till ECHA
 • REACH
  Företagens roller och ansvar enligt REACH
  Kandidatförteckningen, SVHC-ämnen
  Tillståndspliktiga ämnen
  Förteckning över ämnen med begränsningar
  Klassifi cerings- och märkningsdatabasen
  Utökat säkerhetsdatablad, eSDS
 • Gemensam genomgång av exponeringsscenario

Dag 2

 • Toxikologi – Hur påverkar kemikalier vår hälsa? 
 • CLP – Klassificering och märkning av hälsofarliga ämnen och blandningar 
 • Övningsuppgifter – klassificering och märkning (Hälsofaror) 
 • Ekotoxikologi – Hur påverkar kemikalier vår miljö 
 • CLP – Klassificering och märkning av miljöfarliga ämnen och blandningar 
 • Övning – Klassificering och märkning (Miljöfaror)

Dag 3

 • Fysikaliska faror – En översiktlig genomgång
 • CLP – Fysikaliska faror – Klassificering och märkning av fysikaliska faror med fokus på aerosoler och brandfarlig vätska 
 • Övning – Klassificering och märkning (Fysikaliska faror)
 • ADR – Transport av farligt gods på väg 
 • Säkerhetsdatablad – Vad ska de innehålla? Vilka produkter omfattas? Vad är viktigt att tänka på?
 • Övning – Utformning av ett säkerhetsdatablad (utvalda avsnitt)

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Tillverkare, importörer, leverantörer, miljöhandläggare, kemikalieadministratörer, arbetsmiljöingenjörer, kvalitetschefer, huvudskyddsombud och kemikalieanvändare.

Till toppen