Logo

Undvik de vanligaste fallgroparna genom att ha koll på geotekniken

Kanske vet du sedan tidigare att geoteknik är läran om jords och bergs tekniska egenskaper och hur man använder den kunskapen vid planering och byggande. Men många vet inte att en geotekniker också utför ett noggrant detektivarbete för att hitta vilka hemligheter som döljer sig på ställen vi inte kan se med blotta ögat.

Mats Svensson, affärsutvecklare geo på Tyréns, berättar om geoteknikerns roll i byggprojektet och vilka som är de vanligaste fallgroparna bland beställare och entreprenörer.

Mats Svensson

En föreläsare i ständig utveckling

Idag arbetar Mats Svensson framför allt med utvecklingsprojekt där fokus ligger på att hitta metoder och verktyg för att kunna tolka och kommunicera information om hur det ser ut under markytan. Detta sker bl.a. genom 3D-visualisering för att skapa tydliga beskrivningar av de byggnadstekniska förhållanden under markytan. Han uppskattar också att vidareutvecklas genom att föreläsa och sprida sin kunskap vidare inom branschen.

Mats har en bred allmänbildning inom geoområdet: från anbudsräkning, fält- och labundersökningar till geotekniskt helhetsansvar för medelstora infrastrukturuppdrag. Teknikmässigt är geofysiska undersökningsmetoder ett specialområde. Mats har även ansvarat för Tyréns hela geoverksamhet i region Syd i 10 år. Sedan 2007 är han även aktiv i Svenska Geotekniska Föreningen (AG-fält).

Undersökningar som hjälper aktörer till större förståelse

Geotekniken kan lätt uppfattas som abstrakt då det som undersöks bokstavligt talat ligger under markytan och inte kan ses med blotta ögat. Undersökningarna sker med borrvagnar och med olika instrument som mäter olika geotekniska parametrar, berättar Mats.

– Som geotekniker innebär en stor del av arbetet att pedagogiskt kommunicera vad som är under markytan och hur det ser ut. Vi behöver även förklara eventuella konsekvenser utifrån hur vi har tolkat våra undersökningar på ett lättbegripligt sätt.

Utifrån en geoteknisk undersökning blir det enklare för både privata och offentliga aktörer att förstå vilka beslut som har tagits tidigare eller behöver tas framöver. Mats berättar att om det exempelvis ska byggas en tunnel i en berggrund kan geoteknikerna genom olika metoder visualisera hur det ser ut under markytan. På så sätt kan de visa på risker vad gäller bl.a. sprickbildningar.

Proaktivitet kan spara stora pengar

Några av de vanligast förekommande överraskningarna vid ett byggprojekt utifrån ett geotekniskt perspektiv är oväntade föroreningar i marken. Ett inte alltför ovanligt misstag, menar Mats, är att uppdragsgivaren, t.ex. byggherren eller entreprenören, som beställer den geotekniska undersökningen endast ber geoteknikern undersöka hållfastheten i marken. De ber dock inte geoteknikern att undersöka om det finns några föroreningar.

– Inte sällan upptäcks föroreningar genom att man börjar känna en stark kemikalielukt i samband med att man börjar gräva. Föroreningar i marken är kostsamma och kan leda till tvärstopp på bygget. Men det går att undvika genom att utföra mer omfattande förundersökningar i det tidiga skedet, säger Mats.

Det är inte heller ovanligt med undermåliga geotekniska undersökningar då entreprenören vill spara pengar i projekteringsskedet och därmed begär en begränsad geoteknisk undersökning. Detta kan resultera i en felaktig bedömning av hållfastheten, vilket i sin tur orsakar oväntade konsekvenser och betydligt högre kostnader i byggskedet.

– Rent krasst är det så att om man snålar i ett tidigt skede för att spara små pengar, riskerar man riktigt stora pengar längre fram i projektet i stället.

Geotekniker – ett bristyrke med goda framtidsutsikter

Mats berättar att det i dagsläget råder en stor brist på geotekniker. Branschen må vara liten, men behovet är väldigt stort. Han avslutar med att passa på att slå ett slag för det yrke han själv brinner så för.

– Geoteknik är ett mycket intressant detektivarbete. Om man lite tillspetsat jämför med en konstruktör så räknar han eller hon exempelvis ut hur tjockt betongbjälklaget ska vara, vilka laster man har och sedan slår konstruktören upp i en katalog vilken dimension balken ska ha. En geotekniker arbetar med ett material som Inlandsisen skapat och som saknar produktkatalog. Vi tar själva reda på egenskaperna i de material som vi jobbar med och skapar därmed vår egen produktkatalog allt eftersom. Först därefter kan vi börja göra beräkningar och dimensionera. Det är riktigt coolt att få vara en del av det arbetet! En kombination av naturvetenskap och teknik.


Oförutsedda geotekniska problem är en av de största projektriskerna inom byggbranschen. Genom att ha en grundläggande geoteknisk förståelse och veta hur du tolkar en geoteknisk rapport kan du förekomma de värsta ekonomiska riskerna. Mats är en av våra uppskattade föreläsare som håller i utbildningen Geoteknik – baskurs där du får lära dig mer kring just detta.

Till toppen