Logo

Lidingö stad investerar i medarbetarnas tekniska kompetens

Lars Jensen, fastighetsförvaltare, och Bjarni Gudmundsson, enhetschef på Fastighetsenheten Lidingö stad. Fotograf: Lova Klar.

Bjarni Gudmundsson, enhetschef på Lidingö Stads fastighetsenhet, insåg att fastigheterna blir allt mer teknikintensiva. Det ställer i sin tur större krav på de anställdas kompetens inom teknikområdet.

Att ha kunskap om fastighetens drift och skötselbehov är viktigt, inte bara för ekonomin utan också för att de som bor, lever och verkar i fastigheterna ska må bra och känna sig trygga.

Med kontroll på driften och underhållet får man också kontroll på hur fastigheterna mår och undviker onödiga och kostsamma skador.

Bjarnis insikt resulterade i en utbildning som BFAB utformade specifikt utifrån fastighetsenhetens behov: Teknisk fastighetsförvaltning för Lidingö stad. En utbildning som gett både goda och långsiktiga resultat.

Tre ben blev ett

Fastighetsenhetens ansvarsområden innefattar en stor bredd. De ansvarar över förvaltningen både vad gäller de kommunala bolagens offentliga byggnader och bostadsfastigheter samt Lidingö stads egna fastigheter.

Bjarni beskriver det som att de står på tre ben: uthyrning, fastighetsförvaltning samt drift- och underhåll. Dessa tre ben har sedan en tid slagits samman till fastighetsenheten. Den totala tekniska fastighetsförvaltningsdelen består idag av cirka 90 personer, varav fastighetsenheten står för ungefär en tredjedel av personalstyrkan.

Fastighetsenheten har idag även hand om olika delar som berör fastighetsprojekt, till exempel de frågor som berör nyproduktion och underhållsarbeten. Det medför att medarbetarna har mycket spridda utbildningsbakgrunder och olika bra koll på vad de andra gör.

Gemensam grundutbildning gav internt kunskapslyft

I samband med den tidigare omorganisationen ville Bjarni få tillgång till en företagsanpassad utbildning där målet var att all personal skulle få samma grundutbildning gällande teknik och administration inom fastighetsrelaterade frågor.

Han gick igenom samtliga medarbetares bakgrund och kunskaper samtidigt som han studerade olika utbildningar inom förvaltnings- och fastighetsfrågor. Utifrån den samlade informationen tog Bjarni fram önskemål om en önskad kursplan som inbegrep vad personalstyrkan skulle ha gemensam kunskap om.

BFAB vann direktupphandlingen och samarbetet påbörjades med att arbeta fram en gemensam plan som uppfyllde målen.

– Tekniken utvecklas hela tiden och därför måste medarbetarnas utbildas regelbundet. Världen är i ständig förändring och vi måste förändras tillsammans med den, säger Bjarni.

Fyra breda utbildningsblock

Teknisk fastighetsförvaltning för Lidingö stad bestod av sex utbildningsdagar fördelade på fyra utbildningsblock. De olika blocken berörde bland annat juridik för hyres- och bostadsrätter, VVS-frågor, fastighetsunderhåll, systematiskt miljöarbete, el-lagar och föreskrifter och fastighetsekonomi.

BFAB stod för samtliga utbildningsblock, förutom juridiken som utfördes av Lidingö Stads egna jurister.

Till andra chefer som funderar på att ta initiativ till någon liknande utbildningsinsats är Bjarnis medskick att utgå från verkligheten och medarbetarnas nuvarande kunskapsnivå inom verksamheten.

Uppskattad utbildning som gav mervärde

Utbildningen för Lidingö Stads fastighetsenhet var mycket uppskattad bland medarbetarna. Det var smidigt att kunna utföra utbildningen centralt på plats och att alla kunde delta samtidig.

När deltagarna därefter fick utvärdera utbildningen var majoriteten positivt inställda till att genomföra olika typer av ytterligare påbyggnadsutbildningar framöver.

– En styrka i formatet var att det var komprimerat och i olika pedagogiskt upplagda utbildningsblock, samtidigt som det ändå fanns tid att ställa frågor. Nivån var lagom för alla deltagare, trots deras blandade professionella bakgrunder. Utbildningen öppnade även upp ögonen för varandras jobb internt och hur viktiga varenda medarbetare är för att få hela maskineriet att fungera så optimalt som möjligt, säger Bjarni.

Tidsoptimerat upplägg

Vissa delar av utbildningstillfällena skedde i Lidingö stads egna utbildningslokaler. Andra delar av utbildningen fick deltagarna följa med ut på plats för att lära sig hur förvaltningen fungerade fysiskt på plats i bland annat lägenheter, undercentraler och mark och miljö.

– Det var uppskattat tidsoptimeringsmässigt med de olika utbildningsblocken. Medarbetarna kunde ta till sig den mycket breda utbildningen på ett smidigt sätt, och samtlig personal fick samma information samtidigt. Det var mycket uppskattat.

Gemensamt för samtliga utbildningstillfällen var att de utfördes av erfarna föreläsare och konsulter med specialistkunskaper och praktiska erfarenheter från branschen.

Nöjda medarbetare och starkare team

Bjarni berättar att medarbetarna uppskattade föreläsarnas höga nivå och att formatet i sig var välanpassat utifrån deras organisation. Tack vare den företagsanpassade utbildningen arbetar de idag mer i lag på fastighetsenheten.

– Medarbetarna är inte lika försiktiga med att våga gå över de olika yrkeskategorierna och de backar upp varandra på ett starkare sätt jämfört med tidigare, avslutar Bjarni.


 
Du vet väl om att BFAB:s hela öppna kursutbud kan erbjudas företagsinternt? Vi kan omsätta idéer till verklighet, oavsett behov. Skulle det vara något kursinnehåll du saknar så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg tillsammans!

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt erbjudande för företagsanpassad utbildning.
Till toppen