Logo

Miljöinventering – En grön lösning för bättre hälsa och miljö

Martin Schill, Wescon Miljökonsult

Martin Schill

Miljöinventeringar är en viktig del av bygg- och rivningsprocessen. De skyddar både miljön och människors hälsa. Martin Schill från Wescon Miljökonsult betonar vikten av teamwork mellan involverade aktörer och att en miljöinventering alltid bör ingå i ett projekt. Uteblivna eller felaktigt utförda miljöinventeringar kan leda till allvarliga konsekvenser såsom hälsorisker, merkostnader, förstörd natur och i värsta fall åtal för miljöbrott.

Ökade investeringar skapar fint teamwork

Miljöinventering har blivit en allt viktigare och självskriven fråga i bygg- och fastighetsbranschen. Martin Schill, affärsområdeschef på Wescon Miljökonsult samt föreläsare på BFAB, berättar att återbruksinventering nu är ett självklart inslag i ett miljöinventeringsuppdrag.

– Att tänka på återbruk har inte alltid varit en självklarhet, men idag är det ett krav enligt PBL att beakta återbruk i en lovpliktig åtgärd. Branschens medvetenhet har ökat kring ämnesområdet, vilket är en väsentlig skillnad idag jämfört med för några år sedan, säger Martin.

Han berättar att på Wescon Miljökonsult märker man av att kunderna efterfrågar fler helhetsåtaganden vid t.ex. rivningsprojekt och inte enbart miljöinventeringar. Det märks bland annat genom att Martin och hans kollegor numera ofta är med och skriver förfrågningsunderlaget för upphandlingarna. Inför och under entreprenadskedet är de även med och stöttar beställaren för att därefter kontrollera genomförandet och avfallsredovisningen.

Resultatet blir ett bra teamwork mellan samtliga aktörer. Samtidigt ökar chanserna att alla parter blir nöjda och att missförstånd förhindras, menar Martin.

Viktigt med oberoende part för att undvika jäv

När man inventerar en byggnad är det viktigt att man är nyfiken och ställer sig frågan om vad som finns under ytan, säger Martin.

– Det är en fördel att som inventerare ha tidigare erfarenhet från liknande jobb och ha kunskap om hur en rivning eller sanering går till. Även entreprenörer, som såklart är duktiga på att riva, inventerar och tar egna prover. Detta kan dock leda till situationer då man som konsult har svårt att tolka analysresultat och beräkna risker med påträffad förorening. Anledningen är att man inte vet hur ett prov är uttaget, om provtagningsutrustningen blivit korskontaminerad eller hur provberedningen på laboratoriet har gått till. Under en pågående entreprenad är det därför viktigt att en oberoende part tar proverna för att säkerställa kvaliteten och undvika felaktiga beslut. Vi rekommenderar alltid våra beställare att anlita en miljökonsult för miljöinventering och miljökontroll.

På frågan om när en miljöinventering bör ingå i ett projekt svarar Martin snabbt ”alltid”. Han förtydligar:

– Alltså, egentligen ska det alltid göra det. Om man läser exempelvis Miljöbalken (2 kap 2 §) står det att ”Alla (…) skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning”. Man ska därmed vidta de åtgärder och skaffa sig de kunskaper som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Förstörd natur och onödiga merkostnader – konsekvenser som kan förebyggas

Det finns många delar som är viktiga att inte missa inom avfallshantering, vilket en miljöinventering bla. syftar till att förtydliga. År 2020 kom exempelvis nya bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Det innebär att det ska föras anteckningar om allt farligt avfall som sedan ska vidarerapporteras till Naturvårdsverket. Om man brister i bestämmelserna riskerar man få betala en miljösanktionsavgift.

En annan viktig sak att ha koll på är de konsekvenser som kan komma med en missad eller felaktigt utförd miljöinventering. Risken är nämligen att man av misstag sprider föroreningar och skadar naturen. Martin berättar att utöver hälsorisker, förstörd natur, merkostnader, oro och ödslad tid kan man i allra värsta fall bli åtalad för miljöbrott. Det är en av flera anledningar till att genomföra en miljöinventering och att den utförs på rätt sätt.

När man utför en miljöinventering är det också viktigt att tänka på sin egen säkerhet. För att undvika säkerhetsmissar är det viktigt att de som genomför inventeringen har rätt kunskap och erfarenhet och att inventeringen görs noggrant. Martin själv är alltid noggrann med att lyfta säkerhet och arbetsmiljö i inventeringsskedet när han föreläser om ämnet.

En av de största miljöbovarna är att betong från rivna hus deponeras. Tidigare sågs detta som avfall och kördes till deponi, men nu ser man det alltmer som en resurs som kan återvinnas. Genom att återvinna betong sparar man resurser och transporter. Medvetenheten om detta ökar, vilket är en positiv utveckling för vår planet, säger Martin.


Vill du lära dig mer om miljöinventering? Då kan utbildningen Miljöinventering av byggnader ge dig mer kunskap och bättre förståelse för inventeringsprocessen och konsekvenserna som en felaktigt utförd eller utebliven miljöinventering kan orsaka. Utbildningen passar t.ex. fastighetsägare, dig som arbetar med bostadsutveckling eller är projekt- eller projekteringsledare och har ett projekt som ska knytas ihop.

För mer information om vad utbildningen kan ge dig och din organisation, kontakta utbildningsansvarig Karin Stening på karin.stening@bfab.se eller 076-540 07 22.

Till toppen