Kursens mål

Kursen ger dig kunskap om hur samspelet kring de olika marknadsaktörerna ser ut, vilka de olika energislagen är och dess påverkan på elkraftnätet. Förståelse för uppbyggnad och funktion på några av de viktigaste i elkraftnätet ingående komponenterna.

Att ge dig övergripande kunskaper i hur elkraftsystemet är uppbyggt, funktionalitet samt vilka hjälp- och kringsystem som brukar ingå. Kursen ger dig även grundläggande kunskap kring smarta elnät.

Att du efter kursen ska ha god förståelse för hur komplext ett elkraftnät är, vilken utrustning som ingår samt kunskaper om hur ett datoriserat SCADA fjärrkontrollsystem kan se ut som styr och övervakar en elkraftsprocess.

Du får också en bild av hur ett SCADA-anläggningsprojekt kan genomföras på en anläggningsplats hos kund. ​


I kursen ingår 2:a upplagan av boken Elkraftnät (ISBN 978-91-527-7434-2)

Innehåll i kurs

 • Vad är elkraftnätets uppgift, vilka är elkraftssystemets olika delar.
 • Transmissionsnät, utlandsförbindelser, regionnät och distributionsnät inklusive spänningstopologi.
 • Magasinering, generering, transmission, distribution.
 • Några olika kraftslag: Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, pumpkraft, gasturbinkraft, vätgaskraft.
 • Förnybara energikällor, hur påverkar dessa energislag vår miljö?
 • Vad styr elpriset, ”flaskhalsar”, "elbrist” etc.
 • Vårt elkraftnät är just nu i förändring. På vilket sätt? Problematiken och resultatet?
 • Vad finns inom ett stationsområde/ställverk och hur samverkar de olika delarna?
 • Systemjordning, skyddsutjämning och kortslutningskrafter.
 • Reaktiv effektkompensering för att t.ex. öka elkvalitén och driftsäkerheten.
 • Reläskyddet, var finns den placerad, hur är den inkopplad och vad gör den etc?
 • SCADA fjärrkontrollsystem, datakommunikation, kontrollrum och dess gemensamma kraftförsörjning.
 • Fjärrkontrollterminalen (RTU). Dess placering, inkoppling och funktionalitet.
 • Processdatainsamling från elkraftsystemet.
 • Nya smarta elmätare (energimätare) håller på att installeras i Sverige, vad kommer de att kunna bidra med?
 • Smarta elnät. Syftet, uppbyggnad, exempel på ett antal genomförda lösningar och framtidsscenarier.
 • Hur ett SCADA-anläggningsprojekt kan genomföras på en anläggningsplats hos kund.