Kursens mål

Kursens mål är att du ska få en bred och grundläggande kunskap och byggnaders och närmiljöers tillgänglighet och användbarhet. Du får kunskap om hur den fysiska miljöns utformning kan verka stödjande eller hindrande för personer med funktionsnedsättningar. Du lär dig även om samhällets krav på tillgänglighet och användbarhet.

Innehåll i kurs

  • Inlevelseblock för att skapa insikt och förståelse 
  • Genomgång av samhällets regelsystem när det gäller tillgänglighet
  • Funktionshinder, definitioner och olika gruppers behov
  • Funktionshindrades erfarenheter
  • Utformning av byggnader för tillgänglighet och reflektioner
  • Hur du kan arbeta som fristående sakkunnig

 

Under inlevelseövningarna medverkar representanter från Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och RG Aktiv Rehabilitering.