Logo

Bättre kunskap om neutralpunkter och jordfel ger säkrare arbetsmiljö

Michael Holmgren

Att kunna vistas både i sitt hem och ute i samhället utan elrelaterade skaderisker tar nog de flesta för givet. Och allt som oftast går det ju bra. Men när elolyckorna väl är framme kan konsekvenserna vara förödande.

Michael Holmgren, en av STF:s mest anlitade föreläsare, är därför mån om att dela med sig av en djupare kunskap i frågeställningarna om icke direktjordade elnät, problemen runt jordfelsströmmar och hur man kan förebygga onödiga risker – vilket på sikt gynnar både individen och affären.

Michael vill bidra till en säkrare elbransch

Michael Holmgren är i grunden högskoleingenjör med inriktning elkraft. Idag driver han företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. Ett av de uppdrag som Michael finner extra givande är som föreläsare för STF Ingenjörsutbildning. Att få dela med sig av sina kunskaper är något han ser som en förmån att få arbeta med. I förlängningen hoppas Michael också kunna bidra till en mer säker elbransch.

Stormen Gudrun - en tydlig förändringskatalysator

Efter stormen Gudrun har stora delar av låg och mellanspänningsnätet i de södra delarna av landet grävts ned. Nackdelen med detta är att kablar producerar upp till 50 gånger mer kapacitiv jordfelsström än luftledningar, vilket kräver kompensering med stora P-spolar i transformatorernas neutralpunkter.

Stora kabelnät med tillhörande kompensering ger i sin tur hög resistiv felström, vilket ställer krav på lågohmiga jordtag och svårigheter att detektera högohmiga jordfel. Utöver detta till kommer problematik med överskott av reaktiv effekt/behov av shuntreaktorer, vilket blir extra kännbart med den stora mängd vindkraft som byggs in i kraftsystemet.

– Elnätet uppträder annorlunda idag, jämfört med tidigare. Det är också en markant förändring i elnätets uppbyggnad. Där var stormen Gudrun en tydlig katalysator då förändringarna tydligt accelererade efter den händelsen i form av mer vindkraft, lokalproducerad el och att allt fler luftledningar ersätts av markkabel. Ett viktigt led för ett säkrare kabelnät och ett tydligare miljöfokus, säger Michael.

En utbildning med bredd och djup

Med utbildningen Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system får deltagarna bl.a. ta del av  hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats under de senaste decennierna fram till idag. De får också med sig relevant kunskap om den nya energimarknadens förutsättningar samt problemställningarna runt jordfel och jordfelsströmar.

– Jag vill ge deltagarna ett nytt perspektiv inom ämnesområdena. Jag vill också att de verkligen förstår innebörden av begreppet elkvalitet och en djupare insikt i ämnet, berättar Michael ivrigt.

Utbildningen är främst uppbyggd för ingenjörer på nätbolag, konsultbolag och entreprenadföretag.

– De företag som väljer att fortbilda sina medarbetare inom neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system får medarbetare med uppgraderad och god kunskap om vilka utmaningar vi står inför. De får även en djupare insikt i hela problembilden. När man vet vilka åtgärder som behövs kan man arbeta mer säkert och proaktivt. Detta sammantaget kan i förlängningen även leda till en bättre ekonomi för företagets räkning.

Nya utmaningar kräver nya synsätt och strategier

Michael berättar att elkvaliteten har blivit sämre de senaste åren. Nya störningar som inte fanns tidigare, t.ex. något sämre frekvensstabilitet och större instabilitet i nätet. Detta sammantaget orsakar fler störningar och strömavbrott än tidigare. Samhället behöver ett stabilt elnät. I dagsläget betyder det att vi behöver kombinera nya mer miljövänliga alternativ, som vindkraft, med annan typ av mer stabil energiproduktion, som vattenkraft.

– Det är jättebra att vi idag kan nyttja nya energikällor som vindkraft. Men vad gäller exempelvis vindkraften så är blåser inte vindarna konstant, vilket orsakar att vindkraftverken producerar en ojämn effekt om vi jämför med till exempel vattenkraft.

Förändringarna och utmaningarna i elnätet kräver ett nytt synsätt, en genomtänkt strategi och viss förändring av befintlig utrustning. En mix av stabila energikällor och nya batterikällor behövs för stabilitet och balans, menar Michael. 


Utbildningen Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system ger dig bland annat metoder för att kompensera kapacitiva strömmar för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter. Du får också lära dig hur skador genom kapacitiva jordfelsströmmar kan undvikas i stora kabelnät. Michael Holmgren delar även med sig om hur nollpunktsreaktorer och avstämningsautomatik har utvecklats de senaste decennierna, samt hur den senaste tekniken fungerar.

Till toppen