Logo

Färre olycksrisker genom att du tar ditt elsäkerhetsansvar

Den som äger en byggnad med en elanläggning har det yttersta ansvaret för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om ägaren är en privatperson eller bolag. Att till exempel inte ha rutiner för att upptäcka trasiga vägguttag i en skola kan få ödesdigra konsekvenser.

Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. Lagstiftningen kring elfrågor kan dock uppfattas som svårförståelig och omfattande. Därför har vi bett Lars Kilsgård, konsult och tidigare elinspektör på Elsäkerhetsverket samt med god erfarenhet från elbranschen i roller som elektriker till elingenjör, att dela med sig av svaren på vanliga funderingar kring elsäkerhet och elansvar.

Lars Kilsgård

Vad har du för elsäkerhetstips till arbetsgivare?

– Det är viktigt att tänka både utifrån teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Tänk igenom hur ni som arbetsgivare säkerställer att den personal som utför arbeten där det finns en elektrisk fara har rätt kompetens. Personalen ska förstås ha god kunskap kring själva utförandet, men också om själva farorna kring arbetsuppgifterna som ska utföras. Att känna till elfaran och hur de ska skydda sig mot det som är farligt. Det är mycket betydelsefullt att inventera kunskaperna internt och utbilda de som saknar kunskapen. Jag vill betona vilken viktig del i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar det är att se till att ingen kommer till skada på grund av elektricitet!

Vad behöver man tänka på som arbetsgivare för att minska olycksrisken?

– Fler behöver tänka på att det är stor skillnad vad exempelvis olika bovärdar och fastighetstekniker har för yrkesbakgrund. Vissa är till exempel elektriker i grunden, medan andra har helt annorlunda bakgrunder. Därför är det rent ut sagt farligt att som arbetsgivare säga att all personal får lov att byta eluttag utan att ha kartlagt de anställdas kunskaper och färdigheter för att sedan ge dem möjlighet att fylla eventuella professionella kunskapsluckor.

Vilka är de vanligaste frågorna du brukar få och vad är svaren på dem?

– Den absolut vanligaste frågan jag brukar få är ”vem är innehavaren och vem har anläggningsansvaret?”. Där finns det tyvärr ingen juridisk definition av innehavare. I stora drag är svaret att innehavsansvaret kan uppkomma både genom ägande- och nyttjanderätt. I en fastighet kan det finnas två innehavare; den som äger fastigheten och den som driver en verksamhet i fastigheten, alltså hyresgästen.

Detta kan ofta orsaka tvister. Lars betonar därmed vikten av tydliga avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster som tydliggör gränserna mellan den enes och den andres anläggning. Men som också klargör hur ansvaret är uppdelat mellan de två olika innehavarna. Lars fortsätter:

– En annan vanlig fråga gäller delegeringar. Det är relativt vanligt att tro att delegeringar görs för att slippa undan ansvar. Men det handlar faktiskt om att ta sitt ansvar för att kunna uppfylla sitt ansvar. Genom att fördela arbetsuppgifterna inom organisationen till de personer som är bäst lämpade för specifika arbetsuppgifter och ge dem befogenhet att utföra dessa arbetsuppgifter lever innehavaren upp till sitt ansvar. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig går att delegera bort sitt straffrättsliga ansvar.

Därför menar Lars att det är mycket relevant att titta på vilka inom organisationen som är lämpliga och har rätt kompetens att utföra de specifika arbetsuppgifterna. Men det är också viktigt att följa upp att arbetsuppgifterna verkligen blir utförda.

–  Delegering är egentligen inte ett bra ord. Ett bättre ord är det som Arbetsmiljöverket använder sig av nämligen uppgiftsfördelning, säger Lars.

Vad ska jag kolla innan jag anlitar ett elinstallationsföretag?

– Du som ska beställa ett elinstallationsarbete ska ALLTID kolla upp företaget du planerar att anlita! Detta bygger på paragraf 6 i elsäkerhetslagen. Där står det att innehavaren av en starkströmsanläggning är skyldig att se till att den som utför arbetet har rätt kunskaper och färdigheter. Innehavaren är också skyldig att se till att arbetet sker under ledningen av en fackkunnig person för att betryggande säkerhet mot personskada eller sakskada ska uppnås.

Lars berättar att den som inte lever upp till sitt innehavaransvar kan dömas i domstol för oaktsamhet. Det är enkelt att kolla upp ett elföretag genom att använda sig av Elsäkerhetsverkets hemsida och deras smidiga tjänst Kolla elföretaget. Där går det också att kontrollera att elinstallationsföretaget är registrerat för aktuell verksamhetstyp så att de faktiskt får utföra den tjänst som man önskar få utförd.

Lars betonar även vikten av att ha relevant dokumentation för respektive anläggning. Så fort en person blir innehavare av en anläggning kommer kravet på att innehavaren ska tillhandahålla nödvändig information om anläggningen, bland annat i form av dokumentation. Det kan som privatperson exempelvis vara genom att se till att inneha en uppdaterad gruppförteckning. För företag behövs utöver den grundläggande dokumentationen även mer beskrivande information. Lars höjer ett varningens finger:

– Hur ska en anläggning kunna förvaltas utan att ha fått tillverkarens anvisningar och all annan dokumentation? Hur ska förvaltarna kunna förvalta om de inte vet hur ofta de ska motionera jordfelsbrytaren?  Kom ihåg att det är oerhört kostsamt att ta fram dokumentation i efterhand och inte är det lätt heller…

Vilken information kan Elsäkerhetsverket hjälpa till med?

– Sammanfattningsvis kan man säga att Elsäkerhetsverket utför tillsyn och marknadskontroll tar fram föreskrifter och håller med allmänna råd till både privatpersoner och företag. Vissa arbeten får man utföra även som privatperson. Arbeten som också är undantagna från vissa av kraven i elsäkerhetslagen. Du får till exempel själv byta ett trasigt vägguttag i din egen bostad. Men som innehavare är det också ditt ansvar att se till att rätt person utför elinstallationerna i din fastighet. Elsäkerhetsverket har lanserat en bra tjänst som heter Koppla säkert. Där kan du söka efter vilka arbeten du får utföra själv och när du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Sedan den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft 1 juli 2017 måste alla elinstallationsföretag ha ett egenkontrollprogram. Kan du berätta mer om vad det innebär?

– I och med den nya lagstiftningen ligger ansvaret hos elinstallationsföretaget och dess ledning att se till att företaget bedriver sin installationsverksamhet enligt gällande krav. Tänk på att det är inte bara är företag som Lasses Elektriska som är elinstallationsföretag. Även ett fastighetsbolag eller en kommun kan vara ett elinstallationsföretag. Så fort någon i företaget eller organisationen utför ett elinstallationsarbete är företaget eller organisationen ett elinstallationsföretag.

Lars förtydligar genom att berätta att det är ett krav i elsäkerhetslagen att samtliga elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram. Det innebär att varje elinstallationsföretag ska ha interna föreskrifter som beskriver rutiner och metoder för att säkerställa att elinstallationsarbeten utförs enligt gällande krav. Krav som anges dels i elsäkerhetslagen, dels i de föreskrifter som getts ut med stöd av elsäkerhetslagen. Varje företag och organisation ska även anpassa egenkontrollprogrammet utifrån sin specifika verksamhet.

– Företaget måste äga sitt eget egenkontrollprogram! Egenkontrollprogrammet ska beskriva verksamheten och företaget. Därför är det ingen bra idé att kopiera någon annans egenkontrollprogram.


Den nya elsäkerhetslagstiftningen ändrade på den tidigare ansvarsfördelningen och innebär ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverkets har tagit fram Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1 som du kostnadsfritt kan ladda ner från deras hemsida. Handboken är tänkt som ett stöd för de som berörs av de nya reglerna.

Om du är innehavare av en elanläggning är det ditt ansvar att se till att anläggningen är säker och att ingen kommer till skada. Detta gäller oavsett om innehavaren är privatperson eller företag. För att kunna fullfölja ditt ansvar behöver du kunskap om både elanläggningen och regelverket. Därför har Elsäkerhetsverket också tagit fram Handbok för innehavare av elanläggningar, utgåva 1. Även den är kostnadsfri att ladda ner.

Till toppen