Logo

Livsviktigt att ha kontroll på elsäkerheten

I dag tar vi till stor del elen för givet och reflekterar inte över vilken farlig produkt vi alla hanterar till vardags. Elanläggningar och elapparater är en förutsättning för att vi ska kunna bo bekvämt och verksamheterna fungera. Men elen kan vara riktigt lömsk och elrelaterade olyckor är allt för vanliga. De kan även orsaka allvarliga konsekvenser för både människor och byggnader.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör med 25 års erfarenhet, uppskattad föreläsare och mottagare av elsäkerhetspriset 2018. I den här artikeln svarar på flera vanliga frågor om elsäkerhet utifrån ett fastighetsägarperspektiv.

Mats Jonsson

Vad har du för elsäkerhetstips till arbetsgivare?

– Det är viktigt att vara tydlig med vad de anställda inte får göra, vad de får göra och vad de förväntas göra när det gäller kontroller, reparationer och underhåll av elanläggningar. Det är inte ovanligt att anställda utför elarbeten i alla välvilja. Som chef är det då viktigt att vara tydlig med att personalen exempelvis inte får byta knivsäkringar, men de får byta vissa proppsäkringar i centraler. Sedan ska arbetsgivaren förtydliga att personalen förväntas rapportera fel och brister som de ser. Många fastighetsskötare och fastighetstekniker är ambitiösa och vill sätta kunden i första rummet. Risken är dock att de utför arbeten som de inte är kvalificerade för och som kan leda till allvarliga konsekvenser både för de själva och andra.

Hur undviks elrelaterade olyckor i arbetsvardagen?

–  Börja med att väva in elsäkerhetskontroller i de skyddsronder som utförs. Det är viktigt att elsäkerhetskontrollerna är en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Utbilda även t.ex. fastighetsskötare och liknande yrkesroller så att alla vet hur de ska rapporterar fel och brister och att de faktiskt agerar när de observerar något. Man behöver inte ha en elexpert med sig varje gång. Elsäkerhetsverket har skrivit en handbok för innehavare av elanläggningar och där finns flera bra checklistor för olika verksamhetstyper. Handboken är extra användbar för de verksamheter som inte har elektriker.

Vad ska arbetsgivare göra om de upptäcker bristande elsäkerhetskunskap hos personalen?

– Kunskap kan ofta vara svårt att mäta. Och ska man mäta den teoretiskt eller praktiskt? Om du jobbar med en elektriker förväntar du dig att han eller hon ska kunna montera ett vägguttag. Men ta inte för givet att alla bovärdar har den kunskapen och t.ex. förstår skillnaden i hur de ska hantera ojordade eller jordade vägguttag. Visserligen är uppgiften i sig inte så svår, men blir det fel kan konsekvenserna bli fruktansvärda. Och hos vem ligger ansvaret då? Jag rekommenderar att kontrollera kunskapen hos de anställda genom att låta en fackkunnig instruera personen. Sedan får den anställde visa att den förstår hur uppgiften utförs inför den fackkunnige personen.

Vad ska jag kolla innan jag anlitar ett elinstallationsföretag?

– För det första ska man kontrollera att företaget är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för aktuell verksamhetstyp. Via Elsäkerhetsverket tjänst Kolla elföretaget ser du enkelt att företaget har behörighet att utföra den tjänst du efterfrågar. Vissa företag har till exempel bara rätt att ansluta och losskoppla elektrisk utrustning, t.ex. tvättmaskiner och liknande apparatur.

Mats berättar att de traditionella elinstallationsföretagen brukar vara registrerade på hemsidan, men det händer att till exempel VVS- och solcellsföretag missat detta eller är registrerade för fel verksamhetstyp. De tror att de får utföra vissa jobb utan egenkontrollprogram eller elinstallatör, men så är inte fallet. Därför är det extra viktigt att kolla den typen av företag. Mats förklarar vidare:

– Jag rekommenderar att be om att få ta del av egenkontrollprogrammet för att se vilka regler företaget använder när de utför installationsarbeten. Det finns däremot inga juridiska skyldigheter som säger att elinstallationsföretaget måste visa upp egenkontrollprogrammet för en kund som efterfrågar det. Men båda parter bör vara måna om en god relation och då kan i vart fall de delar som påverkar beställaren vara av intresse att granska. Det kan t.ex. gälla rutiner för kontroll av utfört arbete. Det är inte heller tvingande att följa svensk standard. Men förutsatt att företaget följer svensk standard så anses utförandet följa god elsäkerhetsteknisk praxis.

Är det något mer jag ska tänka på?

– Du som anläggningsinnehavare ska genom kontroll försäkra dig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Tyvärr händer det att installatörer slarvar med märkning, dokumentation och varselmärkning. Därför kan det vara bra att man som beställare har rutiner som säkerställer:

  • Att entreprenör inklusive underentreprenörer är registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister för rätt verksamhetstyp.
  • Att svensk standard används som komplement till föreskrifter.
  • Att föreskriven märkning och dokumentation verkligen levereras.
  • Att arbetet kontrolleras på ett betryggande sätt och att denna kontroll dokumenteras och överlämnas till beställaren.

Vilken information kan Elsäkerhetsverket hjälpa till med?

– Elsäkerhetsverket tillhandahåller informationsmaterial och kan tala om vilka elinstallationsföretag som har rätten att utföra olika typer av arbeten. De svarar bland annat även på frågor om tillämpning av föreskrifter. Elsäkerhetslagen är omfattande och svårförståelig för gemene man. Därför har Elsäkerhetsverket tagit fram två handböcker som heter Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen och Handbok för innehavare av elanläggningar. De är bra handböcker för både privatpersoner och företag.

Mats avslutar med att berätta:

–  Det kan även vara bra att veta att Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet över efterlevnaden av elsäkerhetslagen och har i denna egenskap rätt till tillträde till anläggningar med undantag för anläggningar i bostäder. Elsäkerhetsverket kan förelägga innehavaren att åtgärda fel och brister och om ett sådant föreläggande inte följs även besluta om rättelse på innehavarens bekostnad. Som yttersta åtgärd kan Elsäkerhetsverket förbjuda användning av en anläggning.


Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft 1 juli 2017 och medförde ny ansvarsfördelning och ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

Elsäkerhetsverket har tagit fram Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1 som du kostnadsfritt kan ladda ner från deras hemsida. Handboken är tänkt som ett stöd för de som berörs av de nya reglerna.

Om du är innehavare av en elanläggning är det ditt ansvar att se till att anläggningen är säker och att ingen kommer till skada. Ansvaret gäller oavsett om innehavaren är privatperson eller företag. För att kunna fullfölja ditt ansvar behöver du kunskap om både elanläggningen och regelverket. Därför har Elsäkerhetsverket också tagit fram Handbok för innehavare av elanläggningar, utgåva 1. Även den är kostnadsfri att ladda ner.

Till toppen