Logo

Har du verkligen koll på elsäkerheten?

För alla som arbetar med fastighetsförvaltning är det viktigt att ha kunskap om Elsäkerhetslagstiftningen. Om det blir fel kan konsekvenserna bli förödande. Samtidigt kan lagstiftningen uppfattas som både omfattande och svårförståelig.

Mats Jonsson är elsäkerhetsingenjör och för sitt engagemang i elsäkerhetsfrågor fick han mottaga Elsäkerhetspriset 2018. Vi har bett honom reda ut begreppen och dela med sig av den kunskap inom elsäkerhet som han byggt upp under sina mer än 20 år i branschen.

Mats Jonsson

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för allt elarbete

Elsäkerhetsverkets föreskrifter kräver att vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Men föreskrifterna visar inte i detalj på vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Att byta säkringar kan i en typ av anläggning vara en enkel åtgärd medan det i en annan anläggning kan medföra allvarliga risker och fara för elchock och brännskador.

– Som arbetsgivare har man en skyldighet att se till att personalen vet hur man utför arbetet på ett säkert sätt och hur man undviker olyckor. När ett arbete ska utföras bör man tänka på två saker, dels om personen har tillräckliga kunskaper att faktiskt utföra arbetet och dels om personen känner till riskerna i anläggningar och vet hur olyckor ska förebyggas.

Fokusera på att uppfylla skyldigheterna

När Mats föreläser får han ofta frågor om olika ansvarsförhållanden.

– Det de egentligen menar, när vi fördjupar diskussionen, är vad de kan få för straff utifrån olika scenarion. Mitt uppdrag är inte att vara åklagare och domstol och jag ska inte tala om straff. Då får man prata med en jurist istället. Jag föredrar att vända på det och istället ställa frågan ”vad ska jag göra för att uppfylla mina skyldigheter?”. Mitt svar är alltså att inte fokusera på det straffrättsliga ansvaret, utan istället fokusera på att lära sig lagstiftningen. Med kunskap om vilka skyldigheter du har och hur du löser dem så kommer straffscenariot inte bli aktuellt!

Det är alltså inte eventuella straff som är det värsta om det blir fel, utan riskerna och konsekvenserna.

Fyra skyddsområden med olika objektansvariga

– Elansvar avser de skyldigheter vi har beträffande elsäkerhet enligt elsäkerhetslagstiftningen. Jag ser på det utifrån fyra skyddsområden med olika objektansvariga:

  • Elinstallationsarbete där elinstallationsföretaget är objektansvarig.
  • Elektriska starkströmsanläggningar där innehavaren är objektsansvarig.
  • Elsäkerhet vid arbete som är tilläggsbestämmelser till arbetsmiljölagen och där arbetsgivaren är objektsansvarig.
  • Elektrisk utrustning (materiel) där det finns flera objektsansvariga, exempelvis tillverkaren, installatören, innehavaren och användaren.

 

– Den objektsansvarige är den person, juridisk eller fysisk, som är skyldig att se till att lagstiftningen efterlevs inom den egna organisationen. Värt att också nämna är att elektrisk utrustning lyder under en egen lagstiftning, förtydligar Mats.

Illustration av Mats Jonsson

Stor risk för personfara och därför många skyldigheter

Ett fastighetsbolag omfattas ofta av alla fyra skyddsområdena och med det tillkommer många skyldigheter. Det är inte ovanligt att fastighetsbolag låter exempelvis bovärdarna byta eluttag och inte reflekterar över att det faktiskt är ett elinstallationsarbete. Det finns vissa krav gällande den typen av arbeten och dessutom finns en klar risk för personfara om utföraren inte gör rätt.

– En annan del är när fastighetsbolag hyr ut till tredje part. Då förväntar sig hyresgästen att anläggningar och utrustningar fungerar och är säkra i den stund man tar över nyttjanderätten. Det innebär också ett särskilt ansvar att vara en fastighetsägare som köper en tjänst som man sedan låter någon annan ta del av. Som fastighetsbolag har man en skyldighet att kontrollera att de som utför arbete har de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för arbetet, vilket många tyvärr missar.


STF Ingenjörsutbildning och BFAB vidareutbildar samhällsbyggare: från kraftproduktion, eldistribution till installation, byggnation och fastighetsförvaltning.

Elsäkerhet går som en röd tråd genom hela samhällsbyggnadssektorn – och i vårt utbud och engagemang.

Genom våra utbildningar hjälper vi dig bli mer säker gällande hur du ska arbeta med elfrågor och elsäkerhet:

Till toppen