Logo

Minska risken för personskador med ökad kunskap om elsäkerhet

Har du tänkt på hur många elektriska saker som du använder under en dag? Alltifrån att du börjar dagen med att ladda mobilen, tända lampan på nattduksbordet och starta kaffebryggaren till att du kanske tar värmen i din bostad för givet. Det är först när något händer eller elen inte fungerar som många av oss reflekterar över den – och vem som egentligen bär ansvaret när en elektrisk anläggning inte fungerar.  

Vi har träffat Lars Kilsgård, elingenjör med mångårig erfarenhet av elsäkerhetsfrågor, för att prata om el och elansvar. Är det du själv eller den som utfört installationen som bär ansvaret? Och kanske viktigast av allt hur du enklast minskar riskerna för personskador. 

 

imageee5hu.png

Lars Kilsgård

Varför behövs det mer kunskap och information om elsäkerhet?

– Vi måste komma ihåg att elektricitet är farligt. El dödar människor! Den skulle till och med kanske vara förbjuden. Men vi behöver produkten el och för att kunna utnyttja elens möjligheter finns det en oerhört omfattande lagstiftning. Kort sagt, det är lagstiftningen som begränsar faran. Om det nu är lagstiftningen som begränsar faran, ja men då förstår vi också att det är oerhört viktigt att vi känner till lagstiftningen! Därför behövs mer kunskap och information.

Hur minskar vi risken för personskador?

– Det bästa sättet att undvika personskador är bland annat genom att säkerställa att personalen har rätt kompetens. Alltså, kunskap och färdighet! Arbetar man på fastighetssidan behövs utbildning inom elansvar, elinstallationsreglerna men också utbildning kring de anvisningar som företaget följer när det kommer till drift av och arbete på den elektriska anläggningen.

Lars berättar att det finns bra utbildningar för både fackkunniga och icke-elektriskt fackkunniga som utför drift av och arbetar på elektriska anläggningar. Att ha grundläggande koll menar han är väldigt viktigt, framför allt för att undvika personskador.

– När man har kunskap om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran, och dessutom vet hur man ska skydda sig mot farorna så minskar riskerna markant. Jag skulle även säga att det kan vara bra att utbilda sig inom besiktning av elinstallationer och vad man ska titta på vad när det kommer till de elektriska produkterna. Om man till exempel ska genomföra en avflyttningsbesiktning gäller det att personalen kan göra en bedömning av elinstallationens utförande och att kan se vilka brister som eventuellt finnas. Jag vet nämligen, av erfarenhet, att det finns gott om ”hemmafixare” där ute!

Vad innebär egentligen begreppet elansvar?

– Det största misstaget är att många tror att det handlar om ett ansvar. Jag föredrar att omformulera det till att det är fyra olika typer av ansvar med fyra objektansvariga. Jag brukar säga att elansvar är som en fyrklöver:

  • Personsäkerhetsansvar

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. Arbetsgivaren ansvarar bland annat för att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall som orsakats av elektricitet. Att åstadkomma elsäkerhet i arbetslivet är självklart en arbetsmiljöfråga. Arbetar vi enligt standard eller följer vi någon branschanvisning? Med det sagt kan även innehavaren av en elanläggning göra en del proaktiva åtgärder för att förhindra personskador orsakat av elektricitet. Som innehavare har man dessutom en skyldighet att upplysa om eventuella risker som finns i anläggningen, samt bestämma vilka anvisningar som ska efterföljas när till exempel personal från ett elinstallationsföretag arbetar i anläggningen.

  • Anläggningsansvar

Om du är innehavare av en starkströmsanläggning, till exempel en fastighet med en elinstallation, har du ett innehavaransvar oberoende av om du är privatperson eller företag. Med innehavare menas den som rent faktiskt innehar en anläggning och det spelar ingen roll om det grundar sig på ägande- eller nyttjanderätt.

I en fastighet kan det till exempel finnas två innehavare: En som äger fastigheten och en som driver en verksamhet i fastigheten . Var går då gränsen mellan den enes och den andres anläggning? Här är det vanligt att många fastighetsbolag upplever konflikter då ansvarsgränserna kan upplevas flytande då fastighetsbolaget äger lokalerna men hyresgästerna nyttjar dem. Jag vill därför betona vikten av tydliga avtal som påvisar var gränserna går mellan den enes och andres anläggning och ansvarsområden.

Det är oerhört viktigt att man som innehavare har förstått sin anläggnings omfattning, för att hela anläggningen ska få den skötsel som krävs. Ingen ska kunna komma till skada på grund av din anläggning. Värt att notera är att Elsäkerhetsverket också brukar hävda att de alltid kommer att hitta den rättmätiga innehavaren!

  • Ansvar för elinstallationsarbeten

Elinstallationsföretagen ansvarar för att de installationsarbeten de låter utföra genomförs enligt gällande krav. Företaget ska även ha utformat ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bland annat säkerställa att elinstallationsarbetet endast utförs av personer som omfattas av egenkontrollprogrammet. Om installationerna sker på en annans anläggning har företaget också en skyldighet att registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket och där ange inom vilket eller vilka verksamhetstyper, till exempel bostäder, företaget är verksamt och vem som har rollen som elinstallatör för regelefterlevnad.

  • Ansvar för elmateriel

Den som installerar en elektrisk utrustning har en skyldighet att se till att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett elinstallationsföretag kan leva upp till det genom att se till att de endast använder sig av CE-märkta produkter. CE-märket är en garanti från tillverkaren att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven som kan ställas just på den produkten. Den kan till exempel vara tillverkad enligt en gällande europastandard.

Tillverkaren måste alltid bifoga anvisningar som bland annat berättar i vilken miljö produkten kan användas, hur den installeras och monteras samt hur den underhålls. Bra att veta är att elinstallationsföretaget inte kan genomföra en elinstallation utan att ha tillgång till dessa anvisningar. Om beställaren av en elinstallation själv köpt in vissa produkter måste också beställaren se till att elinstallationsföretaget får tillgång till dessa anvisningar. Självklart ansvarar den slutgiltiga användaren av den slutförda elinstallationen att tillverkarens anvisningar följs avseende drift och underhåll. Det berör till exempel frågor som hur ofta den installerade jordfelsbrytaren ska motioneras.

imageqyz5a.png

Illustration: Lars KIlsgård

– Jag vill avslutningsvis också peka på vikten av att skapa en ”elsäkerhetsorganisation”. De som läser den här artikeln har säkert förstått att för att kunna leva upp till dessa fyra olika ansvarsområden måste väldigt många arbetsuppgifter utföras. Då är frågan vem eller vilka det är som ska utföra dessa arbetsuppgifter. Vem är det till exempel som är elanläggningsansvarig? Hur utser vi elsäkerhetsledare? Det behöver vara tydligt inom organisationen vem eller vilka det är som ska utföra de olika arbetsuppgifterna för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatserna, avslutar Lars.


STF Ingenjörsutbildning och BFAB vidareutbildar samhällsbyggare: från kraftproduktion, eldistribution till installation, byggnation och fastighetsförvaltning.  

Elsäkerhet går som en röd tråd genom hela samhällsbyggnadssektorn – och i vårt utbud och engagemang.  

Genom våra utbildningar hjälper vi dig bli mer säker gällande hur du ska arbeta med elfrågor och elsäkerhet: 

Till toppen