Kursens mål

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:

 • Förklara elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter och ansvar vid drift och underhåll av elektriska anläggningar.
 • Beskriva vilken kompetens som behövs för att agera som elsäkerhetsledare.
 • Redogöra för de andra rollerna som ska finnas och hur dessa interagerar, så som innehavare, elanläggningsansvarig, eldriftledare, linjechef, fackkunnig, instruerad och lekman.
 • Beskriva processen för riskbedömning, riskhantering och elsäkerhetsplanering innan ett arbete påbörjats.
 • Genomföra riskbedömningar och riskhanteringar samt vidta nödvändiga skyddsåtgärder i samband med arbete där det kan finnas elektrisk fara.
 • Beskriva vilka kunskaper och erfarenheter som behövs för de olika rollerna.
 • Om du är chef, utnämna de som uppfyller kraven på kunskap och erfarenhet att agera som elsäkerhetsledare.

Innehåll i kurs

 • Innehavarens och elanläggningsansvarigs skyldigheter.
 • Arbetsfördelning vid arbete där elektriska risker förekommer.
 • Rutiner för arbete där elektriska risker förekommer.
 • Lagar, standarder och anvisningar.
 • Riskbedömning och riskminimering vid arbete med elektrisk fara.
 • Elarbetsprocessen
 • Skyddsutrustning