Logo

Nya föreskrifter om elsäkerhetskontroller kräver dokumenterade rutiner och ställer frågan om innehavare på sin spets

Mats Jonsson

Elsäkerhetsverket har beslutat att alla fastighetsägare/innehavare från och med första december 2022 måste ha dokumenterade rutiner kring elsäkerhet för att kontrollera sina elanläggningar.

Mats Jonsson, elsäkerhetskonsult på Eltrygg Miljö med 25 års branscherfarenhet, menar att rutinerna utifrån de nya föreskrifterna kan resultera i att innehavsfrågan kan bli en central fråga. Är det fastighetsägaren eller hyresgästen som ska upprätta rutinerna? Och var går det faktiska gränssnittet mellan olika innehavare?

Från endast krav på fortlöpande kontroll till krav på dokumenterade rutiner

Elsäkerhetsverket beslutade i april om nya föreskrifter som bland annat berör fastighetsägare som innehar elanläggningar. Föreskrifterna gäller den kontroll som innehavare av elanläggningar ska bedriva i syfte att anläggningar och utrustningar ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.

I dagsläget ställer Elsäkerhetslagen endast krav på fortlöpande kontroll för de fastighetsägare som innehar en elanläggning. Den konkreta förändringen från och med december är att det även måste finnas dokumenterade rutiner för dessa fortlöpande kontroller som har grundats på en riskbedömning.

– Då detta är föreskriftskrav från Elsäkerhetsverket gäller det verkligen att man är med på banan, betonar Mats, och lägger samtidigt till att privatpersoner är frånskrivna detta krav.

Otydligheten ska minska med de nya föreskrifterna

Då de nya föreskrifterna kräver ett aktivt handlande av innehavaren kommer även frågan om vem som faktiskt är innehavare att ställas på sin spets i de fall detta är oklart menar Mats.

– Tyvärr är det inte helt ovanligt att fastighetsägare och hyresgäster har olika uppfattningar om vem som är innehavare av en viss del av elanläggning. Avtalet är alltför ofta otydligt om vem som ska kontrollera hela eller delar av den elektriska anläggningen och förhoppningsvis kommer de nya föreskrifterna att klarlägga även denna fråga, fortsätter Mats.

Syfte att öka förståelsen

Elsäkerhetsverket har tidigare ändrat i de nu gällande föreskrifterna sedan de trädde i kraft (ELSÄK-FS 2008:1–3), men inte genomfört någon större revision. Syftet med de nya föreskrifterna (ELSÄK FS 2022:1–3) har varit att förenkla, men även förbättra befintligt regelverk för att uppnå ändamålsenliga och mer begripliga regler. Ändringarna är även ett viktigt steg mot att säkra innehållet i föreskrifterna inför framtiden och kommande teknikutveckling.

Med innehavare menar Elsäkerhetsverket ”en person eller organisation som har faktisk och rättslig möjlighet att rätta till fel eller brister i anläggningar eller utrustning samt se till att arbete som utförs inte gör starkströmsanläggningen eller den elektriska utrustningen farlig”. Om det är den som är ägare av anläggningen eller den som hyr denna som ska betraktas som innehavare kan man exempelvis läsa sig till i hyresavtalet.


Hos Elsäkerhetsverket kan du ladda hem och läsa de nya föreskrifterna om innehavarens kontroll. Observera att kravet på dokumenterade rutiner inte gäller för anläggningar som till sin typ vanligtvis är avsedda för enskilt ändamål, till exempel bostäder.


Nya regler kräver kunskaper – uppdatera dina utifrån de nya rutinerna genom kurserna Elansvar – Grundbulten i säkerhetsarbetet och Besiktning av elinstallationer.

Till toppen